Michal Martinec, Jakubov 609, Jakubov 90063
Odstúpenie od zmluvy 2018-10-04T18:18:28+02:00

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: Michal Martinec, 900 63 Jakubov 609, IČO: 41865642, martinec.mike@gmail.com.

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar súvisiaci s objednávkou č.: ……………………………

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………………………

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………………………………………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………………………………………………………….

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)………………..

— Dátum  …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Stiahnuť

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo v prípade dodania tovaru po častiach, bol tento dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Michal Martinec, 900 63 Jakubov 609, IČO: 41865642, martinec.mike@gmail.com. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.